top of page
Search
  • vibekeskjoettgaard

Problemer lokalplan 926, byggeri og adgang Knudrisgade/Nørrebrogade.

Updated: Jan 11, 2022Fællesrådet er blevet gjort opmærksom på og ved selvsyn konstateret, at der er flere problemer i forbindelse med nybyggeri Knudrisgade/Nørrebrogade. Der er for år tilbage lavet en lokalplan for området. Fællesrådet mener ikke, at man overholder lokalplanen og der er skrevet til hhv rådmand og forvaltning ad flere omgange. Fællesrådet forfølger fortsat sagen.


Hvis du vil se lokalplan 926, findes den her:

20_2280238_1464178403016
.pdf
Download PDF • 8.84MB

Eksempler på skriftlige henvendelser fra Fællesrådet kan ses nedenfor.


Skrivelseeksempel 1

Til rådmand Bünyamin Simsek

Teknik og Miljø.


Vedr. stiforløb lokalplan 926 og byggesager Knudrisgade 7 – 9

Som det fremgår af dette foto, er der i øjeblikket ved at blive anlagt et fortov på ca. 30 cm bredde langs med Knudrisgade 9a-c. Fortovet er fodgængeres adgangsvej til tre dag-institutioner.Midtbyens Fællesråd er blevet kontaktet af forældre fra disse institutioner med en bekymring for deres børns sikkerhed. Et fortov på 30 cm bredde er uanvendelig til at færdes på. Forældre og børn henvises til usikker og utryg gang på / krydsning af vejbane i stedet.

Vi opfordrer rådmanden til at stoppe dette anlægsarbejde øjeblikkeligt og til at indgå i

dialog med Fællesråd og daginstitutioner om anden planlægning af veje og stier fra

Knudrisgade til daginstitutioner.

Forinden har vi et par spørgsmål, som vi ønsker besvaret:

  • Vi mener ikke at dette anlægsarbejde overholder Lokalplan 926s fastsatte rammer for og placering af stiforløb og vejanlæg. Hvem har været hørt i planerne for anlægget?

  • Hvilke klagemuligheder har vi og borgerne?

  • Hvilke godkendelser over veje og stier har Center for byens Anvendelse el. andre udstedt (approberet), til hvem er de givet, hvilke byggetilladelser vedrører de og vil I tilsende os skitser over det approberede?

Jf lokalplan 926 side 11 - 12 og lokalplankort 1. Se https://dokument.plandata.dk/20_2280238_1464178403016.pdf 

  • Anlægget af et fortov på 30 cm bredde kan umuligt kaldes en sti og har ikke fremgået af hverken Lokalplan 926 eller høringsmateriale til byggesag for Knudrisgade. Hvem forestår arbejdet?

 Bilag 17, Knudrisgade 9a-c.pdf

  •  Er bygningen på grunden Knudrisgade 9a-c opført i henhold til den givne byggetilladelse og holder den sig på egen matrikel? Baggrund: Det kan konstateresat såvel bygning som fortov afviger fra det tilsendte høringsmateriale til byggesagen. 

  • Af Lokalplan 926 fremgår at vejstykket og stiområdet fra Knudrisgade og forløbetforbi daginstitutionerne er kommunalt ejet. Er de fortsat det? Hvis ikke: Hvem ejer så hvad

  • Har vejstykket skiftet navn, adresse til Stålstien og hvem har i så fald været inddraget i det navneskifte?

Vh

Aarhus den 7.10.2021

Thomas Kruse Solveig Munk

Formand Bestyrelsesmedlem


Svar fra rådmand kan ses her:

Svar på henvendelse stiforløb (LP 926) - og byggesager Knudrisgade 7-9_DOCX
.PDF
Download PDF • 52KB

Fællesrådet har efterfølgende søgt aktindsigt mht til de forhold og beslutninger, der henvises til i rådmandens skrivelse.


Skrivelseseksempel 2


Til byggesagsafdelingen, sagsbehandler på Lokalplan926

Vi er ikke oplyst om, hvem der er sagsbehandler på ovennævnte byggesag, men håber på hurtigt svar. Vi tænker, at en indsats for at finde en fornuftig løsning på trafikken i det planlagte p-anlæg under byggeriet langs Nørrebrogade haster. Det forlyder, at det underjordiske p-anlæg, som planlægges ift lokalplan 926 skal have ind-og udkørsel gennem den smalle åbning i Knudrisgade 7-9.. Den åbning er i forvejen problematisk og stærkt belastet, da der omkring Boligkontorets byggeri er etableret ca 40 p-pladser, som skal ind og ud her, SAMTIDIG med at der er trafik til tre daginstitutioner i karreen. Oveni dette er fortovene blevet reduceret under Boligkontorets byggeri. Både trafikgruppen i Nørrestenbro og i Mitbyens Fællesråd har påtalt disse forhold, og en fornuftig dialog med Boligkontoret om fodgængersikring med bl.a. striber og pullerter er i gang. Også daginstitutionerne og deres forældregruppe har formuleret breve og henvendelser om alternative løsninger. Men det kan kun betragtes som lappeløsninger i forhold til den fremtidige trafik, hvis Nørrebrogade-byggeriet også skal benytte denne smalle åbning til biltrafik fra et stor p-anlæg. Det er vores klare opfattelse, at der skal etableres en ind-ogud-kørsel til Nørrebrogade fra byggeriets p-anlæg. Vi henviser til at der i de nedrevne bygninger var flere ejendomme med porte og indkørsler. Her er en dobbelt cykelsti og også til stadighed biltrafik i dette ekstra vejspor langs Nørrebrogade med udkørsel tæt på Kirkegaardsvej. OG vi peger på Mobilitetsplanens formulering som klart foreskriver: "Der udpeges et overordnet vejnet, som klart signalerer ruter til de store P-anlæg og andre vigtige mål i Midtbyen. Biltrafikken skal først og fremmest afvikles på dette vejnet, og muligheder for at tage smutveje gennem boligområder skal begrænses." Vi ønsker en dialog om mulighederne i denne sag og håber på en hurtig tilbagemelding. Det haster, hvis der skal foretages justeringer i byggesagen.

mvh for Midtbyens Fællesråd Thomas Kruse31 views0 comments

Kommentare


bottom of page